Aile İçi Şiddet & Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Aile Ici Siddet  Avrupa Konseyi Sozlesmesi

Kadına şiddet uluslarası boyutta, geçen hafta size ingiltere Hükümetinin aile içi şiddeti durdurmak için almış olduğu yeni maddeleri yazmıştım. Dünya bu konuda alarmda diyebilirim.

 

Bu nedenle ülkelerin almış olduğu şiddeti önleme yöntem ve kanunları yanında uluslarası sözleşmeler imzalanıyor. Dünya liderleri toplanıp çareler arıyorlar. Bu güzel kararların belediyeler ve ya hukukcular tarafından bölgesel olarak topluma duyurulması şarttır.

 

Yoksa kadını korumak için alınmış uluslarası kanunlardan imzalanmış sözleşmelerden kadınlar ve erkekler nasıl haberdar olacaklar ? Kadın hakları insan haklarıdır bu nedenle kadınlara şiddet durana kadar yazılmak, anlatılmak, konuşulmak , öğretilmek zorunludur !

 

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin önlenmesine ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesini Türliye’de 2011 yılında imzalayan ülkeler arasında. İşte Avrupa konseyinin aile içi şiddeti durdurmak için almış olduğu sözleşme.

 

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetten arındırılmış bir Avrupa yaratmayı arzu ederek aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır :

Madde 1- Sözleşmenin amacı :

a)    Kadınları her türlü şiddetten korumak, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,

b)   Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınların güçlendirilmesi yolu dahil kadın ile erkek arasındaki temel eşitliği teşvik etmek,

c)    Kadına yönelik şiddet ve aile ici şiddet mağdurlarının korunması ve bu mağdurlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politikalar ve tedbirler geliştirmek,

d)   Kadına yönelik şiddeti ve aile ici şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla uluslarası işbirliğini teşvik etmek,

e)    Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak üzere bütüncül bir yaklaşım benimsemek amacıyla etkili işbirliğini sağlamak için kuruluşlara ve kolluk kuvvetlerine destek ve yardım sağlamaktır,

Madde 2- Sözleşmenin kapsamı :

 

1-Bu sözleşme aile içi şiddet de dahil olmak üzere, kadınları aşırı bicimde etkileyen kadınlara yönelik her türlü şiddet bicimi için geçerlidir.

2-Taraflar bu sözleşmeyi tüm aile ici şiddet mağdurlarına uygulamaya teşvik edilirler. Taraflar bu sözleşmenin hükümlerini uygularken, cinsiyete dayalı dayalı şiddet mağduru kadınlara özel önem atfetmelidirler.

 

Madde 3-Tanımlar

Bu sözleşmenin amacı bakımından ;

a) ‘kadına yönelik şiddet’, bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir bicimi olarak anlaşılmaktadır ve ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin kadına fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik acı ve ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama ve keyfi özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir.

b)’aile içi şiddet’, aile icerisinde veya hanede mağdur faille aynı evi paylaşsa da paylaşmasa da eski veya şimdiki eşler veya partnerler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet eylemi anlamına gelir.

c)’toplumsal cinsiyet’, kadın ve erkek için toplum tarafından uygun görülen  ve sosyal olarak inşa edilen roller, davranışlar, eylemler ve nitelikler anlamına gelir.

d)’kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet’ , kadına kadın olmasından dolayı uygulanan ve kadınları aşırı bicimde etkileyen şiddet anlamına gelir.

e)’mağdur’ şiddet gören davranışlara maruz kalan kişi anlamına gelir.

f)’kadın’ kelimesi 18 yaşın altındaki kız çocuklarını da kapsar.

 

Madde 4- Temel haklar, eşitlik ve ayrım gözetmeme

 

1-Taraflar, gerek kamu gerek özel alanda tüm bireylerin, özellikle kadınların şiddetten arınmış yaşama haklarını sağlamak ve korumak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.

 

2-Taraflar, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı kınar ve bunu önlemek için özellikle :

*kadın erkek eşitliği ilkesini kendi ulusal anayasalarına dahil edip, bu ilkenin uygulamada da gercekleştirilmesini sağlayarak,

*gerektiğinde, kadına karşı ayrımcılığı yaptırımların kullanılması yoluyla yasaklayarak;

*kadına yönelik ayrımcılık iceren kanunları ve uygulamaları yürürlükten kaldırarak ; gerekli yasal ve diğer tedbirleri gecikmeksizin alır.

 

3-Bu sözleşme hükümlerinin cinsiyet, ırk, dil, din, siyasi görüş, cinsiyet tercihi, yaş, sağlık, medeni hal, ya da mülteci olma durumu veya başka statüler temelinde herhangi bir ayrımcılık olmaksızın taraflarca uygulanması güvence altına alınmıştır.

 

4-Kadına yönelik cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi ve kadınların korunması için gerekli olan özel tedbirler, bu sözleşme kapsamında ayrımcılık olarak kabul edilmeyecektir.

 

Madde 5-Devlet yükümlülükleri ve gereken özeni gösterme sorumluluğu

 

1-Taraftarlar, kadına yönelik şiddet eylemlerinde bulunmaktan kaçınır ve devlet adına faaliyet gösteren devlet yetkilileri, görevliler, kurum ve kuruluşlar bu yükümlülüğe uygun davralılmalarını sağlar.

2-Taraflar devlet dışı kışılerce işlenen bu sözleşme kapsamında yer alan şiddet eylemlerinin gerektiği bicimde önlenmesini, kovuşturmasını, cezalandırılmasını ve tazmin edilmesini sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır…

 

Madde 6-Toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar

 

Taraflar bu sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasında ve etkilerinin değerlendirilmesinde cinsiyet bakış açısına yer vermeyi kadın erkek eşitliği ve kadınların güclendirilmesine yönelik politikalar geliştirmeyi ve bunları etkili bir şekilde uygulamayı taahhüt eder…

 

Madde 7-Kapsamlı ve eşgüdümlü politikalar

 

1-Taraflar bu sözleşme kapsamında yer alan her türlü şiddeti önlemek ve bununla mücadele etmek icin tüm tedbirleri kapsayacak şekilde devlet capında etkili kalsamlı ve eşgüdümlü politikaların benimsenmesi ve uygulanması için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır ve kadına yöınelik şiddete karşı bütünsel bir mücadele yürütür.

2-Taraflar, mağdurun haklarının tüm politikaların merkezine yerleştirilmesini ve bu politikaların ilgili tüm kurum, kuruluş ve örgütler arasında etkin işbirliği vasıtasıyla uygulanmasını sağlar.

3-Bu madde uyarınca alınan tedbirler, gerektiğinde devlet kurumları, ulusal bölgesel ve yerel parlamentolar ile makamları, ulusal insan hakları kuruluşları ve sivil toplum örgütleri gibi ilgili tüm kişileri kapsar.

 

Haftaya : Sivil toplum kuruluşları ve aile içi şiddet !

 

Sevgi, huzur, mutluluk ve  ışıklı bir 2013 diliyorum … mutlu yıllar !

Aynur Gökyıldız / Londra
[email protected]

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?