BDNF geni olan yiyor yiyor doymuyor

yiyor yiyor doymuyor

BDNF geni olan yiyor yiyor doymuyor. Beyindeki tek bir genin, durmaksızın yemeye yol açabileceği ortaya çıktı.

BDNF geni olan yiyor yiyor doymuyor

ABD’nin Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları, ‘BDNF’ kodu verilen oburluk geninin, vücuda tokluk hissi veren leptin ve insülinlerin sinir hücreleriyle gönderdiği sinyallerin beyne ulaşmasını engellediğini saptadı.

Bunun sonucu olarak, kişiler tokluk hissetmiyor ve aşırı yiyecek tüketmeye devam ediyor.

Bir Türkiye Populasyonunda BDNF Geni Val66Met Polimorfizmi ile Obezite İlişkisinin Analizi: Olgu Kontrol Çalışması

Ahmet BEŞTEPE, Mehmet Ali SÖZEN, Abdurrahman GENÇ, Kağan ÜÇOK, Lütfi AKGÜN, Kuyaş HEKİMLER ÖZTÜRK, Necat İMİRZALIOĞLU

Amaç: Obezite karmaşık etyolojisi ile dünya çapında epidemik bir sağlık problemi haline gelmektedir. Birçok farklı genetik ve çevresel faktörler obezite gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, bir Türkiye populasyounda BDNF geni Val66Met varyantı ile obezite ve obezite-ilişkili klinik fenotipler arasında ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 168 birey (88 obez olgu ve 80 sağlıklı kontrol) alındı. Klinik değerlendirilmesi yapılan katılımcılara antropometrik ölçüm ve vücut kompozisyon analizi yapıldı. BDNF geni Val66Met polimorfizmine ilişkin genotipleme çalışması PCR-RFLP tekniği kullanılarak yapıldı. Elde edilen ilgili polimorfizme ait genotipler ile alel frekansları ve antropometrik ölçüm sonuçlarının istatistiksel değerlendirmesi bilgisayar ortamında SPSS programı kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Çalışılan polimorfizme ait (BDNF Val66met,) genotip ve aleller ile obezite ve obezite-ilişkili fenotipler arasında obez ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Bu bulgular çalışılan polimorfizmin obezite ve obezite-ilişkili fenotiplerin gelişiminde yatkınlık oluşturucu bir role sahip olduğu olgusunu desteklememektedir. Bununla beraber, ilgili polimorfizmin obezite gelişimindeki katkısını netleştirmek için daha geniş populasyon serilerinde bir çok aday gen ve polimorfizmlerin birlikte değerlendirildiği yeni çalışmaların yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?