Dövizle Askerlik İşlemleri Hakkında Duyuru

T.C. Houston Başkonsolosluğu tarafindan Dövizle askerlik işlemlerini açıklayan duyuru.

DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

 

Bilindiği üzere, Bedelli Askerlik Yasa Tasarısı 22 Kasım 2011 günü TBMM’ye sevk edilmiş ve  30 Kasım 2011 tarihinde Genel Kurul’da kabul edilmiştir. Tasarıda dövizle askerlik hizmetine ilişkin de değişiklikler öngörülmesi nedeniyle, son günlerde Başkonsolosluğumuza yapılan dövizle askerlik başvurularında ve bilgi taleplerinde kayda değer bir artış yaşanmaktadır. Sözkonusu başvuruların süratli ve sağlıklı bir şekilde neticelendirilebilmesi ve bilgi taleplerinin karşılanabilmesi için dövizle askerlik işlemlerinde mevcut uygulamalara ilişkin aşağıdaki hususların hatırlatılmasında fayda görülmüştür.

 

Vatandaşlarımızın başvurularından önce bu hususları dikkatle okumaları, belgelerini tamamlayarak getirmeleri ve ancak zorunlu gördükleri hallerde Başkonsolosluğumuzu telefonla aramaları/e-posta göndermeleri ([email protected]) mesaimizi daha verimli kılabilmek bakımından şükranla karşılanacaktır. Öte yandan, Başkonsolosluğumuz sadece Teksas, Oklahoma, Louisiana, New Mexico, Mississippi, Tennessee, Arkansas ve Alabama eyaletlerinde yerleşik vatandaşlarımızın işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu çerçevede, diğer eyaletlerde yaşayan vatandaşlarımızın başvuru ve bilgi taleplerini ilgili temsilciliklerimize yönlendirmeleri rica olunur.


Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanabilmek için Gerekli Şartlar:

 • Yabancı bir ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanat dalında en az 3 yıl (1.095 gün) süreyle fiilen çalışmak ve bu statülerini yükümlülüklerini tamamlayıncaya (ödenmesi gereken dövizin tamamı ödeninceye ve 21 günlük temel askerlik eğitimi bitirilinceye) kadar kaybetmemiş olmak,
 • Türkiye’de herhangi bir statüde fiilen askerlik hizmetine başlamamış olmak,
 • Dövizle askerlik hakkından yararlanmak için en geç 38 yaşın tamamlandığı yılın 31 Aralık gününe kadar ödenmesi gereken 5.112 Avro veya karşılığı dövizi ilgili banka hesabına yatırarak görev çevresinde bulunulan Büyükelçiliğe/Başkonsolosluğa başvurmak suretiyle gerekli belgeleri ibraz etmek. 38 yaşından sonraki başvurular için 7.668 Avro veya karşılığı dövizi bankaya ödeyerek Büyükelçiliğe/Başkonsolosluğa gerekli belgeleri ibraz etmek,
 • Dövizle askerlikten yararlanmak için yasayla tespit edilen döviz miktarını, Milli Savunma Bakanlığı’nca belirlenen cins, miktar, süre ve şartlarla ödemek. (AB ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız için 5.112 Avro olarak tespit edilen miktar, ABD’den başvuran vatandaşlarımız için 2011 yılında 6.806,12 ABD Dolarıdır. Ödemeye hangi cins dövizle başlandıysa o dövizle tamamlanması gerekmektedir.)
 • Taksitle ödemeyi tercih edenler, bulundukları ülkedeki çalışma statülerini korumak ve ödemelerini en geç 38 yaşını doldurmadan önce tamamlamak kaydıyla, en fazla dört taksitle ödeme yapabilirler. (Taksit miktarı toplam tutarın dörtte biri olan 1.701,53 ABD Dolarıdır.)

UYARI

 • Vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas çalışma sürelerini birden fazla yabancı ülkede geçirebilirler. Bu durumdaki vatandaşlarımızdan dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaya hak kazananlar, en son ikamet ettikleri ülkede görev çevresinde bulundukları Büyükelçiliğe/Başkonsolosluğa başvurarak, daha önceki geçerli hizmet sürelerini birleştirmek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.
 • Yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden (resmi burslu öğrenciler hariç) öğrenciliğinden bağımsız olarak oturma veya çalışma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazananlar ile oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa bile, üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tabi ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak bulunanlar da dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. Bu durumda olan kişilerin üniversiteden alacakları belgeye pozisyon, çalışma süreleri (dönem dönem belirtilerek) ve haftada kaç saat çalıştıklarını da yazdırmaları gerekmektedir.
 • Resmi burslu öğrenciler, burs aldıkları sürece dövizle askerlik hizmetinden yararlanamamakta, ancak burs kesildikten sonra yurt dışında en az 3 yıl (1.095 gün) oturma veya çalışma iznine sahip olarak çalışmış iseler, burs kesilme tarihini gösteren bir belge ibraz etmeleri halinde anılan yasadan yararlanmak için başvurabilirler.

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanamayacak Olanlar:

 • Durumları yukarıda belirtilen şartlara uymayanlar,
 • Ödemesi gereken dövizi öngörülen miktar, süre ve şartlara uygun olarak ödemeyenler veya ödemekten vazgeçenler,
 • Dövizle askerlik hizmeti için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan taleplerinden vazgeçenler,
 • Yabancı ülkelerde resmi görevle (kamu kurum ve kuruluşları ile hissesinin çoğunluğu kamuya ait olan kuruluşlar tarafından yabancı ülkelerde yapılan görevlendirme) bulunanlar,
 • Ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı dövizleri Türkiye’den transfer edilenler,
 • Yükümlülüklerini tamamlamadan (21 günlük temel askerlik eğitimini yapmadan ve taksitlerinin tamamını ödemeden) yurda kesin dönüş yapanlar, sınır dışı edilenler ile yurtdışında oturma veya çalışma iznine sahip olmakla birlikte herhangi bir takvim yılı içinde toplam 6 aydan fazla süreyle yurtiçinde kalanlar,
 • Diplomatik ve hizmet pasaportu sahibi bulunanlar,
 • Oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilen “lisansüstü” öğrenim görenlerden, öğrencilikleri yanında gelir vergisine tabi olmadan çalışanlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar.
 • Oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilen “lisans” öğrencilerinin ihtiyaçtan dolayı okul yılı içinde “part-time”, yaz aylarında ise “full-time” çalışma imkanı verilenlerin bu çalışmaları, gelir vergisine tabi olsalar bile, dövizle askerlik başvurusunda dikkate alınmamaktadır.
 • En az 3 yıl olarak belirlenmiş olan çalışma süresine ilişkin şartın yerine getirilmesi, oturma veya çalışma izin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren yabancı ülkelerde yukarıda anılan sıfatlardan biriyle yapılan fiili çalışma süresi toplamının en az 3 yıl (1.095 gün) olması şeklinde değerlendirilir. Türkiye’de izin için geçirilen süreler bu süreye dahil edilemez.

   

İLK BAŞVURU

 

İlk Başvuru için Gerekli Belgeler
Vatandaşlarımızın ilk başvuru için mutlaka “aşağıdaki belgelerin asılları ve ilave ikişer adet kopyasıyla beraber şahsen” Başkonsolosluğumuza müracaat etmeleri gerekmektedir. Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi (tıklayınız)
 • İşçi ya da herhangi bir meslek veya sanatı icra ederek fiilen en az üç yıl süreyle (1.095 gün) yurtdışında çalışıldığını göstermek amacıyla, işverenin antetli kağıdına yazılmış ve işveren tarafından imzalanmış bir belge (Belgede işe başlama ve fiilen çalışma tarihleri ve süresinin, ayrıca ödenen ücret veya maaşın miktarının da belirtilmesi gerekmekte olup, iş teklif yazısı getirilmemelidir.)
 • İşveren statüsünde olanların, Eyalet hükümetlerinden (Secretary of State) alacakları işyeri kuruluş izin belgesi veya yerel vergi makamlarından (Internal Revenue Service-I.R.S.) alacakları vergi levhası (Doing Business As-DBA)
 • Nüfus cüzdanı
 • Başvuruya esas üç yıllık sürede (1.095 gün) yurt dışında bulunulduğunu kanıtlayan pasaport (mevcut pasaport üç yıllık süreyi kapsamıyorsa eski pasaportlarla beraber) ve pasaportların işlem görmüş tüm sayfalarının ikişer adet fotokopisi.
 • Başvuruya esas üç yıllık süreyi (1.095 gün) ispatlayacak geçerli oturma-çalışma izin belgelerinin asılları (ABD’deki oturma-çalışma izin belgeleri tanımları aşağıdadır). İzin belgeleri kısa sürelerle verilmişse, üç yıllık dönemi kapsayan tüm izin belgelerinin getirilmesi gerekmektedir.

ABD’deki Oturma-Çalışma İzin Belgeleri Tanımları

 • ABD doğum belgesi veya “certificate of naturalization” belgesi,
 • ABD’de sürekli oturma-çalışma izni olanlar için “Employment Authorization” kartı veya “Permanent Resident” kartı,
 • “Post completion/optional practical training” kapsamında çalışan F-1 vizeli öğrenciler için “Employment Authorization” kartı,
 • F-1 vizesine sahip olup, Yüksek Lisans veya Doktora öğrenimleri devam ederken, gelir vergisine tabi ücret karşılığı öğretim veya araştırma görevlisi olarak çalışanlar için “I-20” belgesi,
 • H-1 vizeli yükümlünün “approval notice” veya pasaporta kayıtlı vizesi,
 • J-1 vizeliler için pasaporta kayıtlı vize veya “IAP-66” belgesi, (J-1 vizesine sahip olup Türkiye’den burs alan öğrenciler burs aldıkları sürece dövizle askerlik yasasından yararlanamazlar)
 • Dövizle askerlik için kabul edilen diğer vizeler: O-1, L-1,P-1, H-2, H-3, E-1 ve E-2 vizeleri.

 

ÖNEMLİ NOT

Yukarıdaki belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza yapılacak şahsi başvuru neticesinde, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaya hak kazandıkları tespit edilenlerin ivedilikle banka ödemesinde (peşin veya ilk taksit) bulunarak, aşağıda kayıtlı belgelerle birlikte “ikinci aşama” için tekrar Başkonsolosluğumuza müracaat etmeleri başvurunun tamamlanabilmesi açısından önem taşımaktadır.

İKİNCİ AŞAMA BAŞVURU

Başvuruların ikinci aşaması, banka ödemesi yapıldıktan sonra başvuruya ilişkin tüm evrakların Büyükelçiliğimiz/Başkonsolosluğumuz tarafından resmi yazıyla ilgili Askerlik Şubesine gönderilmesinden oluşmaktadır. Bunun için öncelikle banka ödemesi yapılması gerekmektedir. İkinci aşama başvurularının postayla yapılması mümkündür. Bunula birlikte, gecikme ve kayıpların önlenmesi için evrakların elden iletilmesi veya güvenli/hızlı posta servislerinin kullanılması tavsiye olunur.

Banka Ödemesine İlişkin İşlemler:

Öncelikle, bulunduğunuz şehirdeki herhangi bir bankadan, ödemeniz gereken meblağa ( 2011 itibarıyla, peşin ödendiği takdirde 6.806,12 ABD doları, taksitle ödeme tercih edilirse ilk taksit miktarı 1.701,53 ABD dolarıdır. Dövizin tamamının 38 yaş sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen 1972 ve daha yaşlı doğumluların ödemesi gereken miktar 7668 Avro karşılığı 10.209,18 ABD dolarıdır ve bu rakamı peşin ödemeleri gerekmektedir.) havale ücreti olarak 35 ABD doları daha ilave ederek, T.C. Ziraat Bankası  adına  “Cashier’s Check” alınız.

Daha sonra aşağıdaki belgelerle birlikte “cashier’s check”i T.C. Ziraat Bankası New York şubesine gönderiniz. Banka Adresi: T.C Ziraat Bankası New York Branch 122 E 42nd Street Suite 310 New York, N.Y. 10168 Tel: (212) 557-5612. (“Cashier’s Check”in bir örneğini ikinci aşama başvurusu için saklayınız.)

Bankaya Gönderilecek Belgeler:

 • “Cashier’s Check”
 • Dövizle askerlik ödemelerine ilişkin bilgi belgesi” (tıklayınız) – 2 adet
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi – 1 adet
 • Resimli ve imzalı kimlik (pasaport, green card, ABD kimlikleri,  ABD ehliyeti vb.) fotokopisi – 1 adet
 • www.ziraatnewyork.com”  adresinden temin ederek dolduracağınız “Para Transfer Formu” (tıklayınız). (Formu doldururken, “Alıcı adına: T.C Milli Savunma Bakanlığı Dövizle Askerlik Hesabı; Hesap No kısmına:101176-03 USDVOST1 ve Alıcının Bankası bölümüne: T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi” yazılacak.)
 • Dilekçe (Dövizli askerlik başvurusu için ödeme yapmak istediğinizi belirten dilekçe. Dilekçenizde askerlik şubenizi ve telefon numaralarınızı da belirtiniz)
 • Üzerinde adresiniz yazılı pullu iade zarfı.

 

İkinci Aşama Başvurunun Yapılması – Gerekli Belgeler:

İkinci aşama başvuru için, T.C. Ziraat Bankası’ndan onaylanarak geri gönderilen “dövizle askerlik ödemelerine ilişkin bilgi belgesi” ve “para transfer formu” alındığı zaman, aşağıdaki tüm evrakların Başkonsolosluğumuza elden veya posta ile iletilmesi gerekmektedir.

 • Bankadan iade edilen 2 adet “para transfer formu”nun asılları
 • T.C. Ziraat Bankası tarafından kaşe basılarak onaylanan 2 nüsha “dövizle askerlik ödemelerine ilişkin bilgi belgesi”nin asılları
 • “Cashier’s Check” in fotokopisi
 • 2 adet “Safahat Formu” (tıklayınız): Çalışma süreleri ile Türkiye’ye giriş-çıkış tarihlerine ilişkin bölümlerin doldurulmasında özen gösterilmesi rica olunur.)
 • 2 adet “Son Yoklama Formu” (tıklayınız): Kimlik bilgileri ve adres bölümleri doldurulup, fotoğraf yapıştırılacaktır. Muayene olunan doktorun (tek doktor imzası yeterlidir) formda ilgili yerleri doldurup imzalaması gerekmektedir. Herhangi bir rahatsızlığınızın bulunmaması halinde son yoklama formlarının karar hanesindeki “HEYET MUAYENESİ GEREKİR” ibaresinin üzeri çizilerek formların arkasına “İşbu formun ön yüzündeki doktor kararına herhangi bir itirazım yoktur” cümlesini kendi el yazınızla yazıp, isim, tarih ve imza atmanız gerekmektedir.
 • 4 adet “Dövizle Askerlik Başvuru Belgesi” (tıklayınız): Fotoğraf yapıştırılacak.
 • Tebliğ Belgesi ve Taahhütname Formu” (tıklayınız): Doldurulduktan sonra 2 adet basılarak “Tebellüğ Eden” bölümünün altı imzalanacak. İmzaların “Tebliğ Eden” bölümüne atılmaması önem taşımaktadır.

NOT: Başvuru evrakının ilgili Askerlik Şubesi’ne gönderilebilmesi amacıyla posta ücreti olarak, formları Başkonsolosluğumuza teslim ederken 10 dolar normal posta veya 30 dolar hızlı posta (Express mail) ücretini nakit ya da “Money Order” olarak eklemeniz gerekmektedir.

 

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?