İlanen Tebligat – 2018/946 Esas

İ L A N
T.C. ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO: 2018/946 Esas
DAVALI: ISMAEL ANDREV LAPİAD- 411 OAK AVE SULPHUR SIPRINGS TEXAS 75482 ABD

Davacı NURŞEN LABİAD tarafından davalı ISMAEL ANDREV LAPİAD aleyhine 05/11/2018
tarihinde TMK 166/1 maddesine dayalı olarak boşanma davası açılmış olup yapılan tüm aramalara rağmen davalının adresine ulaşılamadığından ilanen tebliğe karar verilmiş olmakla, bu ilanın tebliğinden itibaren HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize ibraz etmeniz gerektiği hususu ve dava dilekçesinin davalı ISMAEL ANDREV LAPİAD’e tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur”.

TENSİP ZAPTI:1-Dava dilekçesinin HMK’nın 119/b-c-ç-ğ-h bentlerinde düzenlenen zorunlu
unsurları içerdiği anlaşılmakla, kabulüne, 2-Davanın boşanma davası olarak yürütülmesine, 3-Davanın yazılı yargılama usulüne göre yürütülmesine, 4-HMK’nın 122’inci maddesine göre, dava dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin davalıya tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, davalıya iki haftalık süre içerisinde davaya cevap verebileceğinin ihtarına, 5-Cevap süresi içinde sunulması 129. Maddesinde düzenlenen a, b, c, ç, ğ bendlerindeki zorunlu unsurları içermesi halinde cevap dilekçesi ve eklerinin HMK’nın  126/4’üncü maddesi gereğince davacıya tebliğine, masrafın gider avansından
karşılanmasına,6-Davalının, HMK’nın 129/2’inci maddesine göre, cevap dilekçesinde dayandığı delillerin toplanması hususunun dilekçeler aşamasında tamamlanmasından ve uyuşmazlık konusu vakıalar tespit edildikten sonra celbi hususunun değerlendirilmesine, masrafın gider avansından ya da HMK’nın 324′,üncü maddesi gereğince davalı tarafça karşılanacak delil avansından karşılanmasına, 7-Olursa, taraflarca HMK’nın 136’ınci maddesi gereğince sunulan cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin HMK’nın 136/2’ince maddesi yollamasıyla HMK’nın 122 ve 126/4’üncü maddesi gereğince davacı ve davalıya tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,8-Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra, on inceleme aşamasında HMK’nın 138’inci maddesi gereğince dava şartları ve ilk itirazların dosya üzerinden değerlendirilmesi sonucu nihai bir karar verilemez ise ön inceleme aşamasının duruşmalı yapılarak, duruşma gününün bilahare belirlenmesine ve belirlenen günün taraflara tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,”Tensip zaptının davalı ISMAEL ANDREV LAPİAD ‘e tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur”.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?