İlanen Tebligat – 2021/566 Esas

İ L A N

T.C. SİVAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO       : 2021/566 Esas

DAVALILAR   : MEHMET FATİH KONUŞ
: CARULLAH YAVUZ KÜÇÜK

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından Davalı Carullah Yavuz Küçük’ün Kara Harp Okulu
Komutanlığında görevli iken doktora eğitimi için yurtdışına gönderildiği, ilgilinin kamu görevinden çıkarıldığı, davanın kabulü ile davalı Carullah Yavuz KÜÇÜK”e yapılan 3.530,40-TL ve 244.916,72 $ tutarındaki harcamanın işlemiş ve işleyecek faizi ile birlikte, (244.916,72 $ alacak için 06.01.2017 tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek, fiili geri ödeme tarihindeki TC Merkez Bankası efektif satış kuru uygulanmak suretiyle bulunacak TL. karşılığına uygulanacak yasal faizi ile birlikte, 3.530,40-TL alacak için 06.01.2017 tarihinden itibaren işlemiş ve fiili geri ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte) müşterek borçlu ve müteselsil kefil davalı Mehmet Fatih KONUŞ “Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedindeki” hükümler çerçevesinde olmak kaydı ile davalılardan tahsili ile
yargılama giderleriyle vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesinden bahisle aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye
çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı beyanlarınızı varsa davaya ilişkin cevaplarınızı tebligatın size tebliğ
tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde HMK.126,127,129,130,131 md.uygun şekilde cevap dilekçesi ibraz edebileceğiniz hususu tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 13/09/2022 günü saat: 09:05 ‘da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?