NORM’LAR VE NORMAL DURUMLAR

Normal duruş pozisyonunda bireyi yöneten baş ve arasındaki beyin hep hep yukarıdadır. Ancak eğer amuda kalkar tepe üstü durursanız yukarıdaki ayaklarınız arasında olan tarafından yönetilmek durumunda kalırsınız. Onun talepleri de az çok bellidir ve işte o talepleri kontrol edenler sizi de artık kontrolleri altına almış olurlar.

            Globalleşmeyi deneyip ipe dizdirenlerle!.. formatlayanlar; banka ile siyasi kuruluşu, siyasi kuruluşla halkı ve halkın değerlerini yağlı ve mumlu iple dizmeyi daha kolay ve az masrafla yapabilirler. Açık bir sistem diyebileceğimiz bu yapı tersten çalışmaz ancak geniş halk kitlelerine tersten gösterilerek açıklanması daha kolaydır. Sırtını böyle bir mali kaynağa dayayan siyasi birlik, halkın yasama ve yürütme erkini teslim etme adına iradesini teslim etme şeklinde anlam bulan, teveccüh kaynağını önemseyerek geleceğe dönük varlığını onlarla olan paylaşım ve uzlaşıya göre tesis etme gereği duyar mı duymaz mı yargıyı siz değerli okurlara bırakıyorum.

ÇÖZÜM: Uygulandığı 85 yıllık sürecin ilk 15 yılında ‘iyi ve olumlu’ sonuçlara vesile olan ‘Türk Sosyolojisi’nin; Özellikle eğitim ve öğretim sisteminin ABD’ye teslim edildiği 1949 yılından itibaren uğradığı deformasyon, sapma, yozlaşma ve çürüme nedeniyle; Sür’atle rehabilite edilmesi ve yalan üzerine kurulu bilgi çağı’ndan, ivedilikle “bilinç çağı”na intikal zorunludur. Bu da, medeni siyaset’i içeren ‘kadim Türk kültürü” ve muhtevasında mevcut “Adalet Güneşi”nin; Anadolu şafağından doğması ve ülkem insanı bağrında hayat bulması ile mümkün görülmektedir. 

TANIMLAR:

SOSYOLOJİ: Sosyolojinin ana konusu toplumdur. Dar anlamıyla Sosyoloji toplumun yapısına, toplumsal kurumlar, toplumsal ilişkiler, sosyal grup, kültür ve bu unsurlardan meydana gelen değişme ve gelişmelerdir. Sosyolojinin amacı, toplumların değişimini, gelişimini, yapısını araştırmak, yapılan araştırma ve açıklamaların ortaya çıkardığı bilgilere genellemeler yapmaktır. Ferde ait sorunlarla ilgilenmez, pozitif bir bilimdir, toplumun bütünüyle ilgilenir, diğer bilimlerle bağlantı içindedir.

            SOSYOMETRİ: Geçmişi 1930’lara kadar giden, J.L. Morena’nın geliştirdiği bir tekniktir. Kişinin ve grubun karşılıklı ilişkilerini, onların yapı ve dinamiğini nicel (sayısal) parametreler içinde tespit etmeyi ve ortaya koymayı mümkün kılan tekniktir. Sosyometriye göre her topluluğun her zümrenin bir görünen resmi şekli vardır. Buna dış toplum denir. Bir de bu dış görünüşün altında isteklere, sevgi ve nefretlere, sempati ve antipatilere dayanan ilk bakışta görülemeyen, ancak sosyometri testiyle tespit edilebilen birtakım gruplaşmalar vardır ki buna “sosyometrik matriks” denir. Dış toplumla sosyometrik matriks’in çatışması sosyal gerçeği meydana getirir.

            SOSYOMETRİK MATRİKS: “Bir grubun dış görünümünün altında ilk bakışta görülemeyen, ancak sosyometri testiyle saptanabilen gruplamalara biz ‘sosyometrik matriks’ deriz. Gerçekte ‘dışı eli içi beni yakar’ deyimi tamamiyle sosyometrik matriksin tanımıdır”

            MİZAÇ: Mizaç bir insanın doğuştan kazandığı artı ya da eksi değerlerin içinde yüklü olduğu bir alt yapıdır. İnsanlar karakterlerini, şahsiyetlerini, kişiliklerini çoğunlukla buna göre belirler. Ve ne yazık ki herkes mizacını iyi hatta ideal zannettiği için düzeltme ve olgunlaştırma yoluna gitmez. Bu problem, insan psikolojisi disiplinin ana problemidir. Psikoloji ilminin en büyük sorunu insanların, içlerinde var olan sıkıntı ve bozuklukları bir türlü açıklayamaması yeterince anlatamamasıdır. Mizaç çoğunlukla yaratılıştan insana yüklendiği için terbiyesi, iyiye ve doğruya kanalize edilmesi, ideale ulaştırılması yıllar alabilir. Bir  ömür boyu da sürebilir.

            İMTİZAÇ: Karışabilme. Birbirini tutma, uyum sağlama, uygunluk.  İyi geçinme, uyuşma. Kaynaşma. Muvafık ve mutabık olmak… Mezc olmak, uyuşmak. İyi geçinmek. compatibility. harmony. concord.

Mustafa Nevruz SINACI
alaturkaonline.com

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?