Sanal Sendrom Wikileaks

wikileaksSanal Sendrom Wikileaks. Mustafa Nevruz SINACI yazdı. İşte Wikileaks, bu kabilden bir furya olup, malumun ilânından ibarettir.

Sanal Sendrom Wikileaks

Ehli kitap’ın parçalanması, bölünmesi ve ayrışmasından sonra dünyada tekâmül durdu.

İnsanlık âlemi geri sayıma geçti. Gaflet, dalâlet, taassup, cehalet ve İslâm’a karşı ihanet içine sürüklenen Musevi ve İsevi şerait mensubu eski Müslümanlar, miadı dolan akaidi terk ederek, bütün yönleriyle tahrif edilmiş “dejenere” kitaplarına yobazca sarıldılar.

Oysa dünyanın tüm bilim ve din adamları bilir ki: Hz. Musa da, İsa da Müslüman’dı.

“Hazreti Meryem” filminde dikkat etmediniz mi? Museviler ile İseviler birbirlerine ‘Müslüman” diye hitap ediyorlardı!..  Filmde, bütün Peygamberlerden de Müslüman olarak bahis konusu edildi. Hz. İbrahim, İsmail, İshak, Süleyman vd..

Hakikatte Hz. Âdem’den Hz. İsa’ya kadar olan Resul’lerin tamamı yerel ve bölgesel ümmet peygamberi; Vahyen tebliğ ettikleri din İslâm, mensuplarıysa Müslüman’dır. Örneğin son Hıristiyan Şamlı Rahip Bahira’dır..

Musevilik, Hz. İsa’nın tebligatı ile nihayet bulmuştur. Hatem-ül Enbiya (son peygamber) Hz. Muhammed ile İslâm evrensel bir konuma yükselerek bütün şeraitleri şamil olmuştur. Yani bugün yeryüzü ve kâinatta tek din vardır o’da İslâm’dır. “Doğrusu, Allah katında din İslâm’dır.” (Âl-i İmran, 19) İşte, bütün mesele budur.

Daha açık ve doğrusu Hz. Musa’yı ölümle tehdit ve kendisine insanlık dışı zulümler yaparak şeytana biat etmeyi tercih eden Yahudiler, Hazreti İsa’nın şeraitinin inkişafına imkân ve fırsat tanımadılar. Tıpkı İslâm’a musallat ettikleri Ebu Cehil ve Abdullah İbn-i Sebe gibi satanist tedhişçiler vasıtasıyla 300 yılda 2533 İnci icat ederek Hıristiyanlığı sabote etmişler;, 325 yılında toplanan I. İznik Konsülü, zalim despotların hizmetinde kul-köle durumuna düşen ruhbanların elinde şekillenir. 625 yılı Konsülü’nde Engizisyon kâbusu Batı ve Orta Doğunun üzerine çöker. Vaktiyle Yahudilerin yaptığı gibi, Papazlar da, yukarıdaki hakikati ilân, tasdik ve tescil eden “Barnaba İncili’ni” aforoz ve şimdilerde yürürlükte olanları tasdik ederler. 1312 konsülü günümüz menfur emperyalist (hırsız) ve kapitalistler (tanrısı para olan sapkınlar)’in emirleri yönünde gerçekleşince, giderek yoğunlaşan, yayılan birleşme-bütünleşme, asla rûcu yerini ayrışma, parçalanma, bölünme ve sapkınlığa (putperestliğe) dönüşme sürecine bıraktı.

III. İznik Konsüller Toplantısı’ndan (1312) sonra Papa’lar İslâm’a karşı baskı, zulüm ve haçlı saldırılarını yoğunlaştırdılar. Olmadı. Ricatla 1700’lere kadar derinlemesine faaliyet için dışa kapandılar, sindiler ve siyom’la günümüz kan, kin ve sömürü örgütlerini kurdular.

1700’lerde Osmanlı ve Müslümanların tefessühü ile inisiyatif bunlara geçti.

Derhal dünyayı kasıp kavurmaya, fesat çıkarıp kan dökmeye başladılar.

1., 2. Dünya Savaşları, bunları takip eden saldırılar, işgaller, dünya “ilâh, silâh ve ilâç” baronu 12 kız kardeşlerin, yukarıda tanımlanan tertip, teşekkül ve sol-satanist organizasyonlar içinden zuhur ederek dünyada hâkimiyet tesisine kalkışması!… Nitekim, muvaffak da oldular..

300 yılda önlerine çıkan tek engel Atatürk ve antiemperyalist TC oldu.

TC engelini 11 Kasım 1938’de aştıklarını sandılar. Olmadı 27 Mayıs 1960’ta ülkeye el koydular. TC “de’Facto” İngiliz Milletler Topluluğu üyesi oldu!..

SONRASI MALUM!..

Bu melânetler, dünya idaresini “derin örgütleri” marifetiyle gasp ve ezeli rakiplerini diskalifiye ettikten sonra;, Ülkeler arasında rekabeti kızıştırmak, yeni pazarlar yaratmak veya mevcut pazarları işgal; Oyunlarını heyecan-hezeyanla renklendirmek amacıyla zaman zaman plânlı saldırı, güdümlü anarşi, terör, tedhiş ve organize ifşaat, şantaj, skandal vs. gibi “menfur amaçlı” sansasyonel provokasyonlara başvururlar…

Lockheed, Watergate, Domuz Gribi, 11 Eylül kurgusu ve akabinde düzenlenen haçlı seferleri furyası bunlardan bazılarıdır. Ayrıca, malum ve menfur ekip, başta Amerika olmak üzere çeşitli başkentlerde oluşturduğu insan mühendisliği, strateji, yalan, iftira, tefrika (ting-teng) grupları (sözde düşünce kuruluşları) yoluyla kıyamet ve felâket senaryoları üretir. Bunlar, 2010’da bin yılın en şiddetli kış’ı, 2013’de kıyamet gibi, yolsuzluk, soygun ve vurgun amaçlı senaryolardır. İşte Wikileaks, bu kabilden bir furya olup, malumun ilânından ibarettir.

Mustafa Nevruz SINACI

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?