Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (3)

TBMM (AA) – Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar "değerli konut vergisi"ne tabi olacak.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun ile değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan konutlara, "değerli konut vergisi" getiriliyor.

İstisna tutarını aşan mesken nitelikli taşınmazlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek, ilgilisine de tebliğ edilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazın değeri kesinleşecek. Süresinde yapılan itirazlar 15 gün içinde sonuçlandırılacak, kesinleşen değer aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilecek.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.

Değerli konut vergisini, konutların sahipleri, varsa intifa hakkı sahipleri, her ikisi de yoksa taşınmaza malik gibi tasarruf edenler ödeyecek.

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olacak. Elbirliği mülkiyette malikler, vergiden müteselsilen sorumlu olacak.

– Muafiyet

Değerli konut vergisinden muaf olan taşınmazlar ise şöyle:

– Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

– Tek konutu olanlardan; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

– Elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametindeki taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,

– Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar.

Tahsil edilen değerli konut vergisi, genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

– Özel hesaba aktarılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş, Türkiye'de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketlerince sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek, vergi dairesine beyan edilen ve ödenen gelir vergisinden Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine, Hazine ve Maliye Bakanınca uygun görülen pay, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba Hazine ve Maliye Bakanlığınca aktarılacak.

Özel hesaba aktarılan tutarlar, amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcıları ve diğer spor elemanları için kullanılabilecek.

Özel hesaptan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketlerine aktarılan tutarlar ile bu tutarlardan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınmayacak. Özel hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı müştereken yetkili olacak.

-Ortaklık ilişkisinin kurulmadığı iddia edilemeyecek

Kanun, Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a geçici madde ekliyor.

Buna göre, 31 Aralık 2014 tarihine kadar, pay sahibi sayısı nedeniyle payları halka arz olunmuş sayılan ve borsada işlem gören anonim ortaklıklar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, nominal ya da primli değer üzerinden pay veya pay adı altında satışı yapılmış her türlü araç, Sermaye Piyasası Kanunu'nun kaydileştirmeye ilişkin şartlarına tabi olmaksızın mülga Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında pay addolunacak.

Bu ortaklıklara yapılan ödemeler, pay karşılığı yapılmış kabul edilecek ve ortaklık ilişkisi kurulmuş sayılacak. Bu payların kaydileştirilmemiş olması, ortaklık haklarına halel getirmeyeceği gibi ortaklık ilişkisinin kurulmadığı da iddia edilemeyecek.

Bu kapsamında kurulmuş olan ortaklık ilişkileri hakkında; geçerli bir ortaklık ilişkisi bulunmadığı veya primli pay satışı yapıldığı ileri sürülerek sebepsiz zenginleşme, haksız fiil, sözleşme öncesi görüşmelere aykırılık veya sözleşmeye aykırılık nedenlerine dayalı olarak açılan ve kanun yolu incelemesindekiler dahil görülmekte olan menfi tespit, tazminat veya alacak davalarında, karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilecek ve yargılama gideri ile maktu vekalet ücreti ortaklık üzerinde bırakılacak.

-İthalat yoluyla yapılacak tarımsal ürün alımları

Tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere, üretimin yetersiz olması nedeniyle ürün fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmaların önlenmesi, ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ilgili bakanın onayı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile TMO Genel Müdürlüğünün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları, buna ilişkin hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutulacak.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün idareler adına gerçekleştireceği taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alanlarında, Kamu İhale Kanunu'nda yer alan parasal limit uygulanmayacak.

Sağlık alanında Ar-Ge çalışmaları yapan sağlık enstitülerinin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlemesi Hakkında Kanunu'nda yer alan "Dış borcun tahsisi" tanımına Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı da eklenecek.

Net borç kullanımı tutarı 2019 yılı için; 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarına 70 milyar Türk lirası ilave edilerek uygulanacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici madde ile şehit yakınları ve gaziler ile başarılı sporculara bağlanan aylıklar kapsamında yapılan yersiz ödemelerden doğan borçlar terkin edilecek.

Kanun, özelleştirilen termik santrale çevre yatırımlarını yapmaları, filitre ve baca gazı sistemlerini kurmaları için tanınan süreyi de uzatıyor.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla tanınan süre 31 Aralık 2019'dan 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılıyor.

Bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle, söz konusu şirketlerde elektrik üretim faaliyeti durdurulamayacak ve çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmemesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmaması halinde idari para cezası uygulanmayacak.

Ancak çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımlara dair yapım sözleşmesi ile iş termin planını 30 Haziran 2020 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunmayan üretim tesisleri bu haklardan yararlanamayacak.

İş termin planı sunulan üretim tesisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plana uyum açısından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 4 ayda bir denetlenecek.

Her bir denetimde plana uygun olmadığı tespit edilen tesislere Çevre Kanunu'nda yer alan idari para cezaları 20 kat artırılarak uygulanacak.

İş termin planındaki herhangi bir işin yapımının belirtildiği süreye göre bir yıl geciktiğinin tespiti halinde üretim tesisinin faaliyeti durdurulacak.

Bu madde kapsamında verilen idari para cezalarına karşı dava açılması, cezanın tahsil işlemlerini de durduramayacak.

MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum, gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı, bunlarla irtibatı olması nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış olanlardan adli veya idari soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin başvuruları hakkında 31 Ekim 2019'a kadar karar alan, bu kararları yerine getiren veya işlem yapmayan kamu görevlilerinin bu karar ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

– Vergi müfettişliği düzenlemesi

Vergi müfettişleri, en az 4 yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olan ve yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar arasından, bakan onayıyla vergi müfettiş yardımcısı olarak atanacak.

Vergi müfettiş yardımcıları, fiilen 3 yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanacak.

Yapılacak yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için yeterlik sınavında alınan puanın 100 üzerinden en az 65 puan olması gerekecek. Yeterlik sınavında başarılı olanlar vergi müfettişi olarak atanacak. Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ise derecelerine uygun memur kadrolarına atanacak.

Yardımcılık dönemi dahil vergi müfettişi olarak en az 10 yıl çalışan ve vergi müfettişliğine atanma tarihi sonrasında en az 6 yıl performans değerlendirmesinde başarılı olanlar, vergi başmüfettişi kadrolarına atanacak.

Bu arada İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Tarım ve Orman Bakanlığının ilan ettiği hileli balın piyasada satıldığını belirterek, Meclis kantininden aldığını söylediği balı gösterdi.

Teklifin yasalaşmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 26 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?